II Ti-mô-thê 4:19

II Ti-mô-thê 4:19 VIE2010

Kính gửi lời chào Pê-rít-sin và A-qui-la, cùng gia quyến Ô-nê-si-phô-rơ.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share