II Tê-sa-lô-ni-ca 1:8

II Tê-sa-lô-ni-ca 1:8 VIE2010

Ngài sẽ trừng phạt những kẻ không chịu nhận biết Đức Chúa Trời và không vâng phục Tin Lành của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share