II Tê-sa-lô-ni-ca 1:2

II Tê-sa-lô-ni-ca 1:2 VIE2010

Cầu xin Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và Chúa là Đức Chúa Jêsus Christ ban ân điển và bình an cho anh em!
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share