II Tê-sa-lô-ni-ca 1:1

II Tê-sa-lô-ni-ca 1:1 VIE2010

Phao-lô, Sin-vanh và Ti-mô-thê gửi cho Hội Thánh tại Tê-sa-lô-ni-ca ở trong Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và trong Chúa là Đức Chúa Jêsus Christ
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share