II Các Vua 23:7

II Các Vua 23:7 RVV11

Vua cũng phá hủy các nhà của bọn nam mại dâm trong đền thờ Đức Giê-hô-va, là nơi các phụ nữ dệt trại cho A-sê-ra.
RVV11: Revised Vietnamese Version Bible
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to II Các Vua 23:7