II Các Vua 23:20

II Các Vua 23:20 RVV11

Vua giết tất cả tế sư của những nơi cao trên các bàn thờ, và thiêu hài cốt họ trên đó, rồi trở về Giê-ru-sa-lem.
RVV11: Revised Vietnamese Version Bible
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to II Các Vua 23:20