II Cô-rinh-tô 7:6

II Cô-rinh-tô 7:6 VIE2010

Nhưng Đức Chúa Trời, Đấng an ủi kẻ ngã lòng, đã an ủi tôi khi sai Tít đến
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share