II Cô-rinh-tô 5:20

II Cô-rinh-tô 5:20 VIE2010

Vậy, chúng tôi là đại sứ của Đấng Christ, Đức Chúa Trời dùng chúng tôi để khuyên mời. Chúng tôi nhân danh Đấng Christ nài xin anh em hãy làm hòa với Đức Chúa Trời.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share