II Cô-rinh-tô 1:21

II Cô-rinh-tô 1:21 VIE2010

Chính Đức Chúa Trời, Đấng đã làm cho cả chúng tôi và anh em vững vàng trong Đấng Christ, đã xức dầu cho chúng tôi.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share