II Sử Ký 8:9

II Sử Ký 8:9 VIE2010

Nhưng trong dân Y-sơ-ra-ên, Sa-lô-môn không bắt ai làm lao dịch cả. Họ là những chiến sĩ, quan tướng, những người chỉ huy chiến xa và kỵ binh của vua.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share