II Sử Ký 8:7

II Sử Ký 8:7 VIE2010

Tất cả những người còn sót lại trong các dân Hê-tít, A-mô-rít, Phê-rê-sít, Hê-vít và Giê-bu-sít không thuộc về Y-sơ-ra-ên
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share