II Sử Ký 8:6

II Sử Ký 8:6 VIE2010

Vua xây thành Ba-lát và tất cả các thành làm kho tàng của vua, các thành để chứa chiến xa, và các thành cho ngựa chiến. Sa-lô-môn hoàn thành tất cả những dự án xây cất tại Giê-ru-sa-lem, Li-ban và toàn lãnh thổ thuộc quyền vua.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share