II Sử Ký 8:5

II Sử Ký 8:5 VIE2010

Vua cũng xây Bết Hô-rôn Thượng và Bết Hô-rôn Hạ là những thành kiên cố, có tường thành và cửa đóng then cài.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share