II Sử Ký 8:4

II Sử Ký 8:4 VIE2010

Vua xây thành Tát-mốt trong hoang mạc và xây các thành dùng làm kho tàng tại xứ Ha-mát.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share