II Sử Ký 8:18

II Sử Ký 8:18 VIE2010

Vua Hi-ram sai các đầy tớ đem đến cho vua Sa-lô-môn tàu bè và các thủy thủ thông thạo nghề đi biển. Họ cùng đi với các đầy tớ của Sa-lô-môn đến Ô-phia chở về khoảng mười lăm tấn vàng cho vua Sa-lô-môn.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share