II Sử Ký 8:17

II Sử Ký 8:17 VIE2010

Lúc ấy, Sa-lô-môn đi đến Ê-xi-ôn Ghê-be và Ê-lốt trên bờ biển thuộc đất Ê-đôm.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share