II Sử Ký 8:13

II Sử Ký 8:13 VIE2010

vua dâng đúng như luật của Môi-se quy định về việc dâng tế lễ trong các ngày sa-bát, ngày trăng mới, và ba ngày lễ lớn hằng năm là lễ Bánh Không Men, lễ Các Tuần và lễ Lều Tạm.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share