II Sử Ký 8:12

II Sử Ký 8:12 VIE2010

Bấy giờ, Sa-lô-môn dâng tế lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va trên bàn thờ của Đức Giê-hô-va mà vua đã xây trước hành lang đền thờ
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share