II Sử Ký 8:10

II Sử Ký 8:10 VIE2010

Số viên chức mà vua Sa-lô-môn đặt lên làm quản đốc nhân công là hai trăm năm mươi người.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share