II Sử Ký 8:1

II Sử Ký 8:1 VIE2010

Vào cuối năm thứ hai mươi, khi vua Sa-lô-môn đã xây cất xong đền thờ Đức Giê-hô-va và cung điện của mình
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share