II Sử Ký 7:4

II Sử Ký 7:4 RVV11

Bấy giờ, vua và toàn dân đều dâng sinh tế trước mặt Đức Giê-hô-va.
RVV11: Revised Vietnamese Version Bible
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to II Sử Ký 7:4