II Sử Ký 6:7

II Sử Ký 6:7 RVV11

Đa-vít, thân phụ trẫm, có lòng muốn xây cất đền thờ cho danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên.
RVV11: Revised Vietnamese Version Bible
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to II Sử Ký 6:7