II Sử Ký 6:40

II Sử Ký 6:40 RVV11

Lạy Đức Chúa Trời của con! Bây giờ, xin mắt Chúa đoái xem và tai Ngài lắng nghe lời cầu nguyện tại nơi nầy.
RVV11: Revised Vietnamese Version Bible
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to II Sử Ký 6:40