II Sử Ký 6:3

II Sử Ký 6:3 RVV11

Rồi vua quay mặt lại chúc phước cho toàn thể hội chúng Y-sơ-ra-ên, trong khi cả hội chúng Y-sơ-ra-ên đang đứng.
RVV11: Revised Vietnamese Version Bible
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to II Sử Ký 6:3