II Sử Ký 6:11

II Sử Ký 6:11 RVV11

Tại đó, trẫm đã đặt cái Hòm có giao ước của Đức Giê-hô-va mà Ngài đã lập với dân Y-sơ-ra-ên.”
RVV11: Revised Vietnamese Version Bible
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to II Sử Ký 6:11