II Sử Ký 36:21

II Sử Ký 36:21 VIE2010

Thế là ứng nghiệm lời của Đức Giê-hô-va đã phán qua miệng Giê-rê-mi rằng, đất được hưởng bù các năm sa-bát của nó. Suốt thời gian bị bỏ hoang, đất được nghỉ ngơi cho đến khi trọn bảy mươi năm.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share