II Sử Ký 36:19

II Sử Ký 36:19 VIE2010

Chúng đốt đền thờ Đức Chúa Trời, triệt hạ tường thành Giê-ru-sa-lem, lấy lửa đốt các cung điện và phá hủy các vật dụng quý giá trong thành.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share