II Sử Ký 36:18

II Sử Ký 36:18 VIE2010

Toàn bộ các vật dụng lớn nhỏ của đền thờ Đức Chúa Trời, các kho báu của đền thờ Đức Giê-hô-va, của vua và các quan chức, tất cả đều bị đem qua Ba-by-lôn.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share