II Sử Ký 36:17

II Sử Ký 36:17 VIE2010

Vì vậy, Đức Giê-hô-va khiến vua Canh-đê lên tấn công họ, dùng gươm giết các thanh niên ngay tại đền thánh của họ, chẳng chút xót thương, bất kể thanh niên thiếu nữ, người già cả hay là kẻ yếu sức. Ngài phó tất cả vào tay vua Canh-đê.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share