II Sử Ký 36:1

II Sử Ký 36:1 VIE2010

Dân chúng trong xứ lập Giô-a-cha, con trai Giô-si-a, làm vua thay thế vua cha tại Giê-ru-sa-lem.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share