II Sử Ký 35:20

II Sử Ký 35:20 VIE2010

Sau khi Giô-si-a đã hoàn tất việc tái lập sự thờ phượng nơi đền thờ thì Nê-cô, vua Ai Cập, đem quân lên tấn công Cạt-kê-mít bên bờ sông Ơ-phơ-rát. Giô-si-a kéo quân ra chống cự.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share