II Sử Ký 35:1

II Sử Ký 35:1 VIE2010

Giô-si-a giữ lễ Vượt Qua cho Đức Giê-hô-va tại Giê-ru-sa-lem. Người ta giết sinh tế làm lễ Vượt Qua vào ngày mười bốn tháng giêng.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share