II Sử Ký 33:8

II Sử Ký 33:8 VIE2010

Nếu Y-sơ-ra-ên tuân giữ toàn bộ luật pháp, điều răn và mệnh lệnh mà Ta đã dùng Môi-se phán dạy họ, thì Ta sẽ không để cho bàn chân của dân Y-sơ-ra-ên phải lìa khỏi đất mà Ta đã ban cho tổ phụ họ.”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to II Sử Ký 33:8