II Sử Ký 33:25

II Sử Ký 33:25 VIE2010

Còn dân chúng trong xứ lại giết những kẻ đã mưu phản giết vua A-môn, rồi lập con vua là Giô-si-a lên ngôi kế vị.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share