II Sử Ký 16:9

II Sử Ký 16:9 VIE2010

Vì mắt của Đức Giê-hô-va soi xét khắp thế gian để giúp sức cho người nào trọn lòng đối với Ngài. Trong việc nầy, vua đã cư xử cách dại dột nên từ nay về sau, vua sẽ phải luôn đương đầu với chiến tranh.”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share