II Sử Ký 16:12

II Sử Ký 16:12 VIE2010

Năm thứ ba mươi chín đời trị vì của A-sa, vua bị đau chân rất nặng. Tuy nhiên, trong cơn bệnh, vua không tìm kiếm Đức Giê-hô-va mà tìm kiếm các thầy thuốc.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share