II Sử Ký 16:11

II Sử Ký 16:11 VIE2010

Các việc làm của A-sa từ đầu đến cuối đều được chép trong sách các vua Giu-đa và Y-sơ-ra-ên.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share