II Sử Ký 14:4

II Sử Ký 14:4 VIE2010

Vua truyền bảo dân Giu-đa phải tìm kiếm Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ họ, làm theo luật pháp và điều răn của Ngài.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share