II Sử Ký 14:3

II Sử Ký 14:3 VIE2010

Vua dẹp bỏ các bàn thờ của thần ngoại bang và những nơi cao, đập bể các trụ thờ và phá hủy các tượng A-sê-ra.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share