II Sử Ký 14:2

II Sử Ký 14:2 VIE2010

A-sa làm điều thiện và ngay thẳng dưới mắt Giê-hô-va Đức Chúa Trời của mình.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share