II Sử Ký 14:12

II Sử Ký 14:12 VIE2010

Đức Giê-hô-va đánh bại quân Cút trước mặt dân Giu-đa và vua A-sa; quân Cút bỏ chạy.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share