I Ti-mô-thê 6:3

I Ti-mô-thê 6:3 VIE2010

Nếu có người dạy giáo lý khác, không phù hợp với lời chân chính và giáo lý tin kính của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share