I Ti-mô-thê 6:21

I Ti-mô-thê 6:21 VIE2010

vì muốn có thứ tri thức đó mà có người đã đánh mất đức tin. Cầu xin ân điển ở với anh em!
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share