I Tê-sa-lô-ni-ca 5:28

I Tê-sa-lô-ni-ca 5:28 VIE2010

Cầu xin ân điển của Chúa chúng ta, là Đức Chúa Jêsus Christ, ở với anh em!
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share