I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23

I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23 VIE2010

Cầu xin chính Đức Chúa Trời bình an thánh hóa anh em một cách toàn diện. Cầu xin tâm linh, linh hồn, và thân thể anh em được giữ vẹn toàn, không chỗ trách được khi Chúa chúng ta, là Đức Chúa Jêsus Christ quang lâm!
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share