I Tê-sa-lô-ni-ca 5:2

I Tê-sa-lô-ni-ca 5:2 VIE2010

vì chính anh em biết rõ rằng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm vậy.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share