I Tê-sa-lô-ni-ca 4:8

I Tê-sa-lô-ni-ca 4:8 VIE2010

Cho nên, ai từ chối điều chúng tôi nói thì không phải là từ chối con người đâu, nhưng là từ chối Đức Chúa Trời, Đấng đã ban Đức Thánh Linh của Ngài cho anh em.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share