I Tê-sa-lô-ni-ca 4:10

I Tê-sa-lô-ni-ca 4:10 VIE2010

thật sự anh em cũng đang làm như vậy với tất cả anh em khắp miền Ma-xê-đô-ni-a. Nhưng thưa anh em, chúng tôi khuyên anh em càng yêu thương hơn nữa.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share