I Tê-sa-lô-ni-ca 4:1

I Tê-sa-lô-ni-ca 4:1 VIE2010

Cuối cùng, thưa anh em, trong Chúa là Đức Chúa Jêsus, chúng tôi nài xin và khuyến giục anh em rằng anh em đã học nơi chúng tôi phải sống thế nào cho vui lòng Đức Chúa Trời, và anh em đang sống như thế thì hãy tiếp tục sống ngày càng tốt hơn.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share