I Sa-mu-ên 23:4

I Sa-mu-ên 23:4 VIE2010

Đa-vít tiếp tục cầu hỏi Đức Giê-hô-va, và Đức Giê-hô-va trả lời ông: “Hãy trỗi dậy, đi xuống Kê-i-la, Ta sẽ phó người Phi-li-tin vào tay con.”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share